จก.ยศ.ทบ.ตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการแข่งขัน นทท. 5 ม.ค.59