พ.อ.เสน่ห์ นิติวิทยากุล    
    ผู้อำนวยการ กองวิทยาการ    
         
         
       
    พ.อ.วรกุล กุลจันทร์    
    รองผู้อำนวยการ กองวิทยาการ    
         
     
  พ.อ.ธีระวุฒิ อุทธิยา   พ.อ.ธารา ปัญญาจันทร์  
  ที่ปรึกษา (1)   ที่ปรึกษา (2)  
         
     
  พ.อ.กิตติธัช เพ็งสอน   พ.อ.วีระชัย มณีวงศ์  
  หน.กฝ.กวก.ศร.   หน.วช.กวก.ศร.  
         
         
     
  พ.อ.กิตติธัช เพ็งสอน   พ.ท.เอกฤทธิ์ อิศราคาร  
  หน.กฝ.กวก.ศร. ปฏิบัติหน้าที่   หน.วพ.กวก.ศร.  
  หน.สภ.กวก.ศร.      
       
    พ.ท.สายันต์ ขวกเขียว    
    หน.สนง.วารสารทหารราบ