Get Adobe Flash player

พ.อ.บัญชา  เปียจำปา
ผู้อำนวยการกองวิทยาการ
ศูนย์การทหารราบ

       

Admin LoingHome

ฝกประจำป 2561

Never Stop The Development

กิจกรรมกองวิทยาการ ศูนย์การทหารราบ

     
พล.ต.สุเทพ นพวิง  ผบ.ศร. ตรวจเยี่ยมการฝึก   พล.ต.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ.เป็น   
อบรมชุดครูฝึกเตรียมปฏิบัติงาน จชต. ประจำปี 61   ประธานเปิดการอบรมกรรมการ และ ขศ.สมมติ การ 
พื้นที่การฝึก ศร. ค่ายธนะรัชต์ 10 พ.ย.60
  แข่งขัน  นทท. ระดับ ทภ. ประจำปี 2560 แหล่ง 
เวลา 1330 - 1530  new4   สมาคม  ศร.พัน.2  และ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมชุด 
    ครูฝึก เพื่อเตรียมไปปฏิบัติงาน จชต.ประจำปี 2561 

  6 พ.ย.60 เวลา 1330   
   
 
 พิธีเปิดการอบรมชุดครูเพื่อเตรียมไปปฏิบัติงาน   พล.ต.สุเทพ นพวิง ผบ.ศร.มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
จชต. ประจำปี 2561 ห้วงที่ 1  2 พ.ย.60    พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด ให้กับหอสมุด 100 ปี ศร.
  และศูนย์การเรียนรู้ชมรมแม่บ้าน ศร.
  1 พ.ย.60  เวลา 1400 

กิจกรรมที่ผ่านมา

  พิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายทหารชั้นนายพล เหล่าทหารราบ ประจำปี 2560 ณ ศร.  26 ก.ย.60  
  ผอ.กวก.ศร.และคณะ ฯ ตรวจการฝึกเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด  ประจำปี 2560  หน่วย ร.4, ร.4 พัน.1, ร.4 พัน.2, ร.4 พัน.3   
     จว.นครสวรรค์, ร.17 พัน.2 จว.ลำปาง, ร.7 และ ร.7 พัน.2 จว.ลำพูน  28 ส.ค.- 2 ก.ย.60   
  ผอ.กวก.ศร. และคณะกรรมการทดสอบ รยบ.1 1/4 ตัน (ด้านยุทธวิธี) ทำการทดสอบ รยบ.ขนาด 1 1/4 ตัน  
     (เสนอแบบเพิ่มเติม) ณ ศร.  12 - 15 ส.ค.60  
  ผอ.กวก.ศร. และคณะกรรมการทดสอบ รยบ.1 1/4 ตัน (ด้านยุทธวิธี) ทำการทดสอบ รยบ.ขนาด 1 1/4 ตัน  
     (เสนอแบบเพิ่มเติม) ณ ร.19 จ.กาญจนบุรี  9 - 11 ส.ค.60  
  การฝึกภาคสนาม ของการฝึกอบรมครูฝึก จชต. ประจำปี 60 ณ ศร.  24 - 30 ก.ค. 60  
  การแข่งขันเป็นหน่วย หมู่ ตอน หมวด เหล่าทหารราบ ประจำปี 60  ณ ศร.  24 ก.ค.60 - 8 ส.ค.60  
  การสัมมนา ผบ.หน่วย เหล่าทหารราบ ประจำปี 6ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 19-21 ก.ค.60  
  กวก.ศร. ทำการแข่งขันการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/60 ณ ศร.  3 - 7 ก.ค.60  
  พิธีเปิดการฝึกอบรมชุดครูฝึกเพื่อเตรียมไปปฏิบัติงาน จชต. ประจำปี 2560 ณ ศร.  6 ก.ค. 60  
  พิธีเปิดการสาธิตการตรวจสอบ และแข่งขัน  ชป.นทล.(12 นาย) ประจำปี 2560 โดยมี พล.ต.ไตรรงค์ ทองเนื้อสุก  
     ผอ.สกฝ.ยศ.ทบ.เป็นประธาน ณ กอ.สาธิตการตรวจสอบ (แหล่งสมาคม ศร.พัน.2)  1 - 5 พ.ค.60  
  พล.ต.สุเทพ นพวิง ผบ.ศร. และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วย กวก.ศร.  19 เม.ย.60  
  พ.อ.บัญชา เปียจำปา  ผอ.กวก.ศร. และคณะทำการตรวจและประเมินผลการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2560  
     หน่วย ร.8 จว.ขอนแก่น, ร.13 จว.อุดรธานี และ ร.3  จว.สกลนคร  18 - 22 มี.ค.60  
  การอบรมกรรมการ ,ขศ.สมมุติ เพื่อเตรียมการตรวสอบการฝึกเป็นหน่วย กรม ฉก. ประจำปี 2560  6 - 10 ก.พ.60  
  พ.อ.บัญชา เปียจำปา ผอ.กวก.ศร. และคณะ ทำการทดสอบ อจย.กรม ร.รูปแบบใหม่ หน่วย ร.4  ณ ค่ายจิระประวัติ  
     อ.เมือง จว.นครสวรรค์  25 - 26 ม.ค.60  
  พ.อ.บัญชา  เปียจำปา  ผอ.กวก.ศร. และคณะ ทำการทดสอบ อจย.กรม ร.รูปแบบใหม่ หน่วย ร.7 ณ ค่ายกาวิละ   
     อ.เมือง จว.เชียงใหม่  23 - 24 ม.ค.60 อ.เมือง จว.เชียงใหม่  23 - 24 ม.ค.60   
  พิธีเปิดการฝึกอบรมชุดครูฝึกเพื่อเตรียมไปปฏิบัติงาน จชต. ณ ศร. ประจำปี 2560  1 - 27 พ.ย.59  
  การแข่งขันหน่วยทหารทรหดระดับ ทภ.ของหน่วยนอก ทภ. ประจำปี 2560  ณ ศูนย์การทหารราบ  27 ต.ค. - 13 ธ.ค.59  
  การอบรมกรรมการ ทภ.1 - 4,กรรมการเหล่าสาย ฯ และ รรมการ ศร. เตรียมการแข่งขันหน่วยทหารทรหด  ระดับ  ทภ.  
     ของหน่วย นอก ทภ. ประจำปี 2560  18 - 21 ต.ค.59  
  พิธีวันทหารราบและพิธีเทิดเกียรตินายพล เหล่าทหารราบ ประจำปี 2559 ณ ศูนย์การทหารราบ   26 ก.ย.59  
  พ.อ.เชวงศักดิ์ จันทุมา พ.อ.บัญชา เปียจำปา และคณะ  ตรวจการฝึกและประเมินผลหน่วย ร.3 และ นขต. ณ พื้นที่  
     การฝึกธงชัย อ.ภูพาน และพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผายน จว.สกลนคร 9 ก.ย.59  
  การแข่งขันหน่วย หมู่ ตอน หมวด เหล่า ร. ของ ทบ. ประจำปี 2559  10 - 25 ส.ค.59  
  การอบรมกรรมการแข่งขันหน่วย หมู่ ตอน หมวด เหล่า ร. ของ ทบ.  ประจำปี 2559  18 - 22 ก.ค.59  
  ศร. โดย กวก.ศร. จัดการสัมมนา ผบ.หน่วย ร. ประจำปี 2559  ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า 13-15 ก.ค.59   
 
  ผบ.ศร. ร่วมการยิงทดสอบ ปลย. และ ปพ.CZ จาก บ.สยามอินเตอร์เนชั่นแนล 1994 จำกัด  11 ก.ค.59  
  ผบ.ศร. ตรวจเยี่ยมการแข่งขันทหารใหม่ 6 ก.ค.59  
  กำลังพล กวก.ศร.บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลเจ้าพ่อคีรินทร์เทพมงคล ในวันสถาปนา ศร. ครบรอบปีที่ 110  10 มิ.ย.59
  การสาธิตการตรวจสอบและแข่งขัน ชป.นทล. ประจำปี 2559  2-6 พ.ค.59  
  ประชุมคณะทำงานพิจารณายานเกราะล้อยางมาใช้ใน ทบ. ครั้งที่่ 2 ณ ห้องประชุม 109 ปี สพ.ทบ. 21 เม.ย.59  
  ชุดตรวจประเมินผลการฝึก ตรวจประเมินผลการฝึก เป็นหน่วยกองร้อย นขต.ร.7 มอบเครื่องอุปโภค อุปกรณ์กีฬา  
     ให้กับโรงเรียนยางเปียง จว.เชียงใหม่ 24-25 ก.พ.59  
  คณะกรรมการทดสอบ อจย. เข้าทำการทดสอบ อจย. หน่วย ร.6 พัน.3  11 ก.พ.59  
  ผชท.ทบ. สหรัฐ ฯ/ไทย เยี่ยมชมการสาธิตการแข่งขัน นทท. 21 ม.ค.59  
  เสธ.ทบ. และคณะ เยี่ยมชมการสาธิตการแข่งขัน นทท.  14 ม.ค.59  
  จก.ยศ.ทบ.ตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตการแข่งขัน นทท. 5 ม.ค.59  
  พิธีเปิดการแข่งขัน นทท.ระดับ ทภ. ของหน่วยนอก ทภ.  14 ธ.ค.58  
  พิธีเปิดการอบรมกรรมการ นทท. 27 พ.ย.58  
  ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ 19 พ.ย.58  
  พ.อ.ชูชาติ คำนุช ผอ.กฝ.ยศ.ทบ. ตรวจเยี่ยม การฝึกชุดครู นทล.จชต. 31 ต.ค.58  
  ผบ.ศร.ตรวจเยี่ยม กวก.ศร.  27 ต.ค.58  
  พิธีเปิดการฝึกครู นทล.จชต. 26 ต.ค.58  
  การฝึกอบรมชุดครูฝึก นทล.จชต. ปี 59 ตั้งแต่ 23 ต.ค.- 16 พ.ย.58  
  การฝึกอบรมชุดครูฝึก นทล.จชต. ปี 59  

             

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10
mod_vvisit_counterYesterday47
mod_vvisit_counterThis week10
mod_vvisit_counterLast week213
mod_vvisit_counterThis month1004
mod_vvisit_counterLast month909
mod_vvisit_counterAll days91486